struiz logo
icoon rechts
privacy

Privacy

Privacyverklaring bezoekers website Struiz 

Struiz neemt je privacy serieus. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens waarover wij beschikken. In deze privacyverklaring wordt in het kort beschreven hoe wij met de persoonsgegevens van bezoekers van onze website omgaan.

Privacybeleid
Struiz verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en (inter)nationale wetgeving aan ons stelt.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om je identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, IP-adres, voorkeuren en andere gegevens die je via onze website aan ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld door het plaatsen van een bestelling of het invullen van het contactformulier). Persoonsgegevens kunnen ook automatisch aan ons worden doorgegeven door het bezoeken van de website (bijvoorbeeld door het bijhouden van bezoekgegevens).

Verzameling persoonsgegevens
Struiz verwerkt persoonsgegevens, als je onze website bezoekt, als je gebruik maakt van de diensten van Struiz, een bestelling bij ons plaatst en/of als je het contactformulier invult. Struiz kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW- en contactgegevens, waaronder naam, (factuur en/of bezorg)adres, telefoonnummer, e-mailadres, persoonlijke voorkeuren, en inloggegevens;

 • betalingsgegevens indien verstrekt;

 • websitegegevens zoals IP-adres, en informatie over het gebruik van de website, waaronder het tijdstip van opvragen van de website en andere gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt;

 • andere persoonsgegevens die je ons via de website toestuurt.


Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking van bezoekers van de website
De persoonsgegevens die wij verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. voor het verrichten van onze dienstverlening

 2. voor het verwerken van bestellingen

 3. voor het verwerken en beantwoorden van vragen of verzoeken

 4. voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website)

 5. om je te informeren over actualiteiten, diensten en producten

 6. voor het toegang krijgen tot de sociale media van Struiz en het delen van berichten via eigen sociale media.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met Struiz, de uitvoering van wet- en regelgeving, uw toestemming en/of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Struiz.

Bewaartermijn
Struiz bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde doeleinden.

Plaats van verwerking en beveiliging
Struiz verwerkt je persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EU/EER. Je gegevens worden opgeslagen op de server van Struiz. Struiz maakt gebruik van de diensten van Gracious als verwerker.

Struiz heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. Struiz heeft afspraken gemaakt over de beveiliging van persoonsgegevens met partijen en personen die inzage of toegang tot persoonsgegevens hebben.

Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat Struiz daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

Je rechten
Voor zover wet- en regelgeving dit niet beperken, heb je het recht:

 • op inzage in de persoonsgegevens die van jou worden verwerkt

 • op correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens

 • op verwijdering van jouw persoonsgegevens, tenzij op grond van een wettelijke of contractuele verplichting het bewaren van jouw persoonsgegevens nodig is

 • om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken

 • op gegevensoverdracht

 • om je toestemming in te trekken

 • om een klacht in te dienen bij Struiz of de toezichthoudende instanties.

Struiz zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Contact
Voor vragen kun je contact opnemen met Roeland den Breejen via telefoonnummer 085 792 7 792 of per e-mail via [email protected]. Mocht je er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring
Struiz behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.